Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leg ik uit op welke wijze ik aan de regels voldoe en wat jouw rechten hierin zijn.

Verantwoordelijke

Hedwig de Leest, therapeute bij ‘Hedwig de Leest Regressietherapie’, gevestigd aan Bestseweg 31, 5688 NP Oirschot, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak met nummer 82272743, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Hedwig de Leest Regressietherapie
Bestseweg 31
5688 NP Oirschot
Telefoon: 06 – 30 740 915
E-mail: info@regressie-therapeute.nl

Doel

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk, als jouw behandelend therapeut, een dossier aan te leggen. Dit is ook een wettelijke plicht volgens de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO). Het dossier zal bestaan uit verschillende gegevens die voorafgaand aan, tijdens en na een sessie verzameld worden. Er worden alleen gegevens verwerkt, in een KIWA erkend elektronisch cliëntendossier, die je zelf verstrekt en waarvoor je dus toestemming geeft.

Persoongegevens

In het dossier worden de volgende persoonsgegevens opgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Beroep/studie
 • Partner/kinderen

Gezondheidsgegevens

Het dossier bevat aantekeningen die ik zelf maak over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling; coachingsgesprek of regressiesessie.

Documenten

Het dossier wordt aangevuld met de volgende documenten:

 • Intakeformulier;
 • Behandelovereenkomst;
 • Geluidsopname; deze dient als naslag voor mezelf en voor het geval er een conflict zou ontstaan om aan te kunnen tonen dat ik gewerkt heb volgens professionele normen;
 • Eventueel gemaakt sessieverslag.

Ontvanger

Enkel ik alleen, als behandelend therapeut, heb toegang tot het dossier. Jouw gegevens worden niet gedeeld met derden. Tenzij:

 • andere zorgverleners geïnformeerd moeten worden bij afronding van de therapie of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • een waarnemend therapeut geïnformeerd moet worden tijdens mijn afwezigheid;
 • geanonimiseerde gegevens gebruikt worden voor intercollegiaal overleg.

Bij het gebruikmaken van jouw gegevens met een andere reden, zal ik je eerst informeren en duidelijk om toestemming vragen.

Lijn Hedwig de leest, Regressietherapie

Bewaartermijn

De gegevens in jouw cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. De gegevens in de financiële administratie worden, volgens de belastingwet, 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Hedwig de Leest Regressietherapie, maakt gebruik van het KIWA erkende elektronisch cliëntendossier van Kwaliteitspraktijk.nl. De server voldoet aan NEN-7510 veiligheidseisen en aan de richtlijnen Wkkgz. Er vindt alleen versleutelde (encrypted) informatieoverdracht plaats, zodat ik jou beveiligd inzage kan verschaffen in je eigen dossier. Alle documenten, inclusief geluidsopnames, worden in dit dossier gearchiveerd.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@regressie-therapeute.nl.

Cookies

Hedwig de Leest Regressietherapie, gebruikt functionele, analytische en technische/tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking en optimalisering van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je hiervoor afmelden door jouw internetbrowser als zodanig in te stellen en al eerder opgeslagen informatie te verwijderen.

Lijn Hedwig de leest, Regressietherapie

Rechten

Je hebt het recht om je dossier in te zien en op correctie of verwijdering van je gegevens. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hedwig de Leest Regressietherapie. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik, in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen. Wil je van dit recht gebruik maken, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@regressie-therapeute.nl.
Om er zeker van te zijn dat je verzoek tot inzage door jouzelf is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs, met onherkenbaar gemaakte pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) mee te sturen.
Verder wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.